Kako lahko zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaščitita vaše podjetje pred finančnimi izgubami?

V članku razkrivamo, k čemu vas na področju medicine dela obvezuje zakon in kakšne so sankcije, če inšpektor ugotovi, da svojih obveznosti ne izpolnjujete.

Varnost in zdravje na delovnem mestu sta osnova za uspešno in odgovorno podjetništvo. Raziskave potrjujejo, da zagotavljanje varnih delovnih pogojev zmanjša odsotnost z dela za do 20% in za delovne nesreče do 40%.

Ustrezno vrednotenje zdravstvene sposobnosti delavcev, da lahko varno opravljajo svoje naloge, in proaktivno delovanje proti možnim zdravstvenim zapletom sta bistvena za vzdrževanje zdravja na delovnem mestu.

Globlje razumevanje in dosledno upoštevanje varnostnih in zdravstvenih standardov omogočata temeljito identifikacijo tveganj na delovnem mestu ter učinkovito prilagoditev delovnih postopkov, kar neposredno prispeva k varovanju zdravja zaposlenih in k splošni produktivnosti podjetja.

To ne varuje le dobrobiti zaposlenih, ampak krepi tudi dolgoročno stabilnost in ugled vašega podjetja.

Preventivni zdravstveni pregledi igrajo osrednjo vlogo pri upravljanju zdravstvenih tveganj, ki so povezana z delovnimi nalogami.

Uvedeni skozi zakonske regulative, kot sta Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), so ti pregledi temelj za ohranjanje zdrave delovne sile ter preprečevanje poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom.

Financiranje zdravstvenih pregledov je obveznost vas, delodajalca

Zakonodaja narekuje, da morajo delodajalci zagotoviti tako predhodne (pred samo zaposlitvijo) kot tudi obdobne zdravstvene preglede svojih delavcev.

Obdobni zdravniški pregledi so tisti redni zdravstveni pregledi, ki jih morajo vaši zaposleni opraviti v času trajanja zaposlitve, v skladu s posebej določenimi časovnimi obdobji.

Ti pregledi so namenjeni ugotavljanju, ali vaši zaposleni še vedno izpolnjujejo posebne zdravstvene zahteve za opravljanje določenih nalog na svojem delovnem mestu.

Opravljajo se v rednih intervalih, ki so določeni glede na specifična tveganja povezana z delom. 

Ministrstvo za delo poudarja, da so stroški zdravstvenih pregledov v celoti breme delodajalca, saj zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ne sme povzročiti finančnih obremenitev za delavce niti negativno vplivati na njihov materialni in socialni položaj.

Kako pa je s samostojnimi podjetniki in z delodajalci, ki zaposlujete po podjemni pogodbi?

  • Če zaposlujete preko podjemnih pogodb: nosite odgovornost, da so vaši delavci ustrezno zdravstveno pregledani. To vključuje kritje stroškov zdravstvenih pregledov, ki so potrebni za varno opravljanje dela, ki ga kot naročnik zahtevate.
  • Samostojni podjetniki: v primeru, da ste samostojni podjetnik in edini zaposlen, niste dolžni opravljati preventivnih zdravstvenih pregledov, vendar samo v primeru, da delo, ki ga opravljate, ne vpliva na zdravje in je verjetnost poškodb pri delu zanemarljiva. Vendar pa je vseeno zelo priporočljivo, da se kljub temu odločite za zdravniški pregled, saj so ti pomembni tudi pri preprečevanju in zgodnjem odkrivanju bolezni, ki lahko v prihodnosti vplivajo na vašo delovno zmožnost.

Kakšne so posledice ob neupoštevanju predpisov?

V kolikor zdravstvenih pregledov za svoje zaposlene ne izvajate v skladu z določili zakonov, tvegate kar veliko, saj lahko posledice ob obisku inšpektorja konkretno škodujejo vašemu poslu.

  1. Kazni in sankcije – nezagotavljanje potrebnih zdravstvenih pregledov lahko privede do visokih denarnih kazni, ki znašajo od 2.000 do 40.000 evrov. Odgovorne osebe znotraj vašega podjetja lahko doletijo globe od 500 do 4.000 evrov.

  2. Odgovornost za nesreče – če do nesreče ali zdravstvene težave pride zaradi neizvedenega zdravstvenega pregleda, ki bi lahko preprečil ali opozoril na težavo, ste lahko kot delodajalec odgovorni za posledice, vključno s pravnimi postopki in odškodninami.

  3. Izguba licence ali dovoljenj – pomanjkanje ustreznih zdravstvenih pregledov lahko vodi tudi do izgube operativnih licenc ali dovoljenj, zlasti v industrijah, kjer so varnostni standardi strogo regulirani.

  4. Vpliv na ugled podjetja – ignoranca ali malomarnost v zvezi z varnostnimi in zdravstvenimi standardi lahko negativno vpliva tudi na ugled vašega podjetja. To lahko privede do izgube zaupanja vaših strank in poslovnih partnerjev, kar ima lahko dolgoročne posledice za poslovanje vašega podjetja.

  5. Izguba zaposlenega – če bi se odločili zapustiti svoje dolžnosti v povezavi z zdravstvenimi pregledi lahko vaš delavec (še predčasno ali pa v obdobju, ko je potreben ponoven zdravniški pregled) svoje delo pri vas tudi odkloni.

Zaradi vseh naštetih posledic je zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu ne le zakonska obveznost, temveč ključna strategija za preprečevanje finančnih izgub in zagotavljanje trajnostne rasti vašega podjetja.

Ekipa Medicina Mataln

Kdo pa sploh izvaja preglede za zaposlene?

Preventivne zdravstvene preglede za delo običajno izvajajo specializirani zdravniki medicine dela, ki so usposobljeni za oceno zdravstvenega stanja zaposlenih in njihove sposobnosti za varno opravljanje določenih delovnih nalog.

Za zagotavljanje kakovosti in skladnosti s predpisi je pomembno, da so ti zdravstveni pregledi opravljeni v akreditiranih medicinskih ustanovah, kakršna je Medicina Mataln.

Koliko časa traja zdravniški pregled za zaposlene?

Praviloma se vsi delodajalčevi ukrepi zagotavljanja varnega in zdravega dela izvedejo v delovnem času, razen v primeru, ko tega ni mogoče izvesti iz objektivnih razlogov.

A vendar v hitrem poslovnem svetu vsaka minuta šteje in lahko čakanje na preventivni zdravstveni pregled (in posledično na zaposlitev novega zaposlenega) povzroči precej nezadovoljstva in celo poslovno škodo.

Zato smo v Medicini Mataln naše storitve zasnovali tako, da minimizirajo čas, potreben za pregled. Vse preiskave namreč opravimo na eni lokaciji in v najkrajšem možnem času, spričevalo o opravljenem pregledu pa praviloma prejmete že naslednji delovni dan.

Povežite se z nami, da skupaj najdemo najboljšo rešitev za zdravstveno varnost vašega kolektiva

Prepričani smo, da boste v Medicini Mataln prepoznali zanesljivega partnerja, ki bo s pomočjo naše ekipe strokovnjakov, z osebnim pristopom in zagotavljanjem visoko kakovostnih storitev skrbel za dobrobit vaših zaposlenih.

Sodelovanja ne pogojujemo s pogodbami za celoten kolektiv, k nam lahko napotite tudi posamezne osebe, ki jim lokacijsko in časovno bolj ustreza naša lokacija v Šentrupertu.

Za več informacij o pregledih nas lahko kontaktirate na md.sentrupert@mataln.si ali na telefonsko številko 07 2927 210, še več o nas pa lahko izveste na naši spletni strani.